• AUTO (ver)kopen? Maak direct een account aan!
  • Inloggen

Algemene voorwaarden

RDW erkende autohandelaren

Gratis auto verkopen

Binnen 24 uur verkocht

Vrijblijvend

Aangezien Hoogsteautobod.nl een online veiling faciliteert en de Algemene Voorwaarden voor een webshop vooral gericht zijn op de verkoop van producten en/of diensten via een webshop, zijn hieronder de aanvullende voorwaarden opgenomen die gelden indien u gebruik maakt van de online veiling van Hoogsteautobod.nl.

 

Artikel 1 Definities

 

1.1. In deze aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

a. Hoogsteautobod.nl: ClickConcepts B.V. handelend onder de naam Hoogsteautobod.nl, gevestigd aan de Kroonplein 2A, 8151 AZ Lemelerveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65449045;

b. Aanbieder: de natuurlijke persoon die een veilingverzoek bij hoogsteautobod.nl indient en/of die een overeenkomst aangaat met hoogsteautobod.nl en een auto via de online veiling te koop biedt;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen hoogsteautobod.nl en de aanbieder waarbij de aanbieder zijn auto via de online veiling te koop aanbiedt;

d. Auto: de personen- of bedrijfsauto van de aanbieder;

e. Bieder: het autobedrijf die een bod uitbrengt op de auto;

f. Online veiling: de online veiling die hoogsteautobod.nl georganiseerd;

g. Koper: de bieder die het bod door de aanbieder accepteer;

h. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de aanbieder en de bieder die tot stand komt door het bod van de bieder te accepteren;

i. Website: de website www.hoogsteautobod.nl

 

Artikel 2 Het veilingverzoek en de overeenkomst.

 

2.1. Via de website kan de aanbieder een auto indienen bij Hoogsteautobod.nl. Voordat de aanbieder het veilingverzoek kan insturen, dient hij akkoord te gaat met de Algemene Voorwaarden.

2.2. Bij het indienen van een veilingverzoek dient de aanbieder alle informatie te vermelden zoals aangegeven. Dit is onder andere maar niet alleen de onderstaande informatie:

a. het kenteken van de auto;

b. een gedetailleerde omschrijving en afbeeldingen van de auto;

c. de prijs die de aanbieder voor de auto wil ontvangen.

2.3. De aanbieder probeert zoveel mogelijk de auto volledig en naar waarheid te omschrijven en op een dusdanige wijze dat bieders een goed beeld kunnen vormen van de auto. Schade aan de auto moet altijd vermeld worden.

2.4. Het is niet toegestaan een gestolen auto via de online veiling aan te bieden, niet toegestaan is in Nederland of waarvan het aanbieden of verkopen van de auto in strijd met de wetgeving is. De aanbieder is zelf aansprakelijk als de veilingverzoek in strijd is met artikel 2.4.

2.5. Hoogsteautobod.nl is niet verplicht om het veilingverzoek te accepteren. Indien hoogsteautobod.nl het veilingverzoek afwijst, dan wordt de aanbieder daarvan via de opgegeven mail op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst.

 

3.1. Na afloop van de online veiling wordt de aanbieder via de mail op de hoogte gebracht van het hoogste bod. Indien het een acceptabel bod is, kan de aanbieder op de link klikken om op zijn veiling te komen. (hier is het bod nog niet geaccepteerd) Wanneer de aanbieder akkoord wilt gaan met het hoogste bod, bevind onderaan de veiling het beste bod. Indien de aanbieder akkoord wilt gaan, dient de aanbieder akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Hierna kan het bod geaccepteert worden en dan komt er een koopovereenkomst tot stand, de bieder wordt dan koper. De aanbieder ontvangt de contactgegevens van de koper. De aanbieder heeft nadat hij akkoord is gegaan met het hoogste bod de volgende verplichtingen:

3.2. Nadat de aanbieder zijn akkoord heeft gegeven, kan de aanbieder geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.  De aanbieder geeft uitdrukkelijk zijn toestemming dat een aanvang wordt gemaakt met de levering van de dienst voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 4 Plaatsen van veilingobject.

 

4.1. Voordat de auto door hoogsteautobod.nl op de online veiling wordt geplaatst, wordt de aanbieder in de gelegenheid  gesteld om de tekst van de veiling te controleren en aan te passen. Nadat de Aanbieder de advertentie akkoord heeft bevonden, wordt deze op de online veiling geplaatst en kan niet meer aangepast worden.

4.2. De aanbieder vrijwaart hoogsteautobod.nl voor alle aanspraken van derden, waaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de aanbieder geplaatste advertentie op hoogsteautobod.nl.

 

Artikel 5 De veiling

 

5.1. De auto wordt voor 48 uur op hoogsteautobod.nl aangeboden. Na het verstrijken van deze termijn, kan er geen bod meer worden uitgebracht op de auto.

5.2. De online veiling is enkel toegankelijk voor autobedrijven die zich hebben aangemeld bij hoogsteautobod.nl.

5.3 Het hoogste bod is 14 dagen geldig na afloop van de veiling.

5.4. Na afloop van de online veiling wordt de aanbieder via de mail op de hoogte gebracht van het hoogste bod. Indien het een acceptabel bod is, kan de aanbieder op de link klikken om het bod te accepteren. Hierna komt er een koopovereenkomst tot stand, de bieder wordt dan koper. De aanbieder ontvangt de contactgegevens van de koper. De aanbieder heeft nadat hij akkoord is gegaan met het hoogste bod de volgende verplichtingen:

a. De aanbieder dient binnen 48 uur contact op te nemen met de koper;

b. De aanbieder dient de auto binnen 14 dagen te leveren aan de koper.

5.5. Het is de aanbieder uitdrukkelijk niet toegestaan de auto, nadat hij een bod heeft geaccepteerd, aan een derde te verkopen.

5.6. Nadat de aanbieder het bod heeft geaccepteerd, dienen de aanbieder en de koper onderling de betaling van de verkoopprijs en de wijze van levering af te spreken.

 

Artikel 6 Gevolgen niet-nakoming

 

6.1. Indien de aanbieder zijn verplichtingen  uit artikel 5.4 niet nakomt en de auto niet tijdig levert aan de koper, dan dient de aanbieder aan hoogsteautobod.nl een boete te betalen. Deze boete bedraagt 10% van het hoogste bod op de auto en minimaal € 250,-.

6.2. Artikel 6.1 is niet van toepassing indien de aanbieder zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen wegens overmacht. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan dient de aanbieder de koper en hoogsteautobod.nl daarvan schriftelijk of via de mail op de hoogte stellen.

 

Artikel 7 Betaling

 

7.1. Indien artikel 6.1 van toepassing, dienen alle verschuldigde bedragen aan hoogsteautobod.nl  binnen 14 dagen na de factuurdatum aan hoogsteautobod.nl te zijn voldaan.

 

Artikel 8 Verstrekken van informatie

 

8.1. Alle informatie die de aanbieder voor en tijdens de totstandkoming van de overeenkomst aan hoogsteautobod.nl verstrekt, dient correct en volledig te zijn. Indien hoogsteautobod.nl is uitgegaan van door de aanbieder aangeboden informatie die incorrect of onvolledig is, dan zijn de gevolgen daarvan voor risico van de aanbieder.

 

Artikel 9 Oneigenlijk gebruik van de website

 

9.1. De aanbieder zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;

b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;

c. de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en/of teksten op de online veiling te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde voor het plaatsen van de afbeeldingen en/of teksten geen toestemming heeft gegeven;

d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;

e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.

9.2. Indien de aanbieder zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, dan is hoogsteautobod.nl gerechtigd de advertentie van de aanbieder op hoogsteautobod.nl te verwijderen. De aanbieder wordt hiervan via de mail op de hoogte gesteld.

 

Artikel 10 Positie van Hoogsteautobod.nl

 

10.1. Hoogsteautobod.nl stelt de online veiling ter beschikking aan personen die hun auto wensen te verkopen en aan autobedrijven die auto’s wensen te kopen. De koopovereenkomst komt tot stand tussen de koper en de aanbieder. Hoogsteautobod.nl is geen partij bij deze koopovereenkomst en heeft slechts een bemiddelende functie. Deze aanvullende voorwaarden maken geen onderdeel uit van de koopovereenkomst tussen de aanbieder en de koper.

10.2. Indien de koper zijn verplichtingen voor de aanbieder niet nakomt, dan kan hoogsteautobod.nl als bemiddelaar optreden, echter hoogsteautobod.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de koper.

 

Artikel 11 Overmacht

 

11.1. Hoogsteautobod.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: stoomstoring, internetstoring, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, rellen, oorlogen of enige andere situatie waarop hoogsteautobod.nl geen invloed kan uitoefenen.

11.2. In geval van overmacht is hoogsteautobod.nl niet gehouden tot vergoeding van de schade bij de aanbieder en voor zover hoogsteautobod.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 12 Klachten en vragen

 

12.1. Klachten en/of vragen  kunnen worden gemeld bij:

Hoogsteautobod.nl

Kroonplein 2A

8151 AZ Lemelerveld

e-mail: info@hoogsteautobod.nl

tel: 084 – 884 95 65

of via het klachten- of contactformulier op de website.

 

12.2. Een klacht kan tevens worden ingediend bij Webwinkelkeur waar hoogsteautobod.nl bij aangesloten is.

12.3. Klachten worden door hoogsteautobod.nl binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de aanbieder op de hoogte worden gesteld binnen welke termijn hoogsteautobod.nl verwacht de klacht te hebben afgehandeld.

12.4. Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de aanbieder afgehandeld, dan kan de aanbieder zich wenden tot de geschillencommissie van Webwinkelkeur.nl.

 

Artikel 13 Persoonsgegevens en beveiliging

 

13.1. Hoogsteautobod.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

13.2. Hoogsteautobod.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de gegevens die de aanbieder via de website ingevoerd.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

 

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot de website, de online veiling en de naam “hoogsteautobod.nl” berust bij ClickConcepts B.V.. “hoogsteautobod.nl” is een handelsnaam van hoogsteautobod.nl. Het is de aanbieder uitdrukkelijk niet toegestaan een domeinnaam te deponeren met daarin de naam “hoogsteautobod” of een naam die daarop lijkt of daarvan afgeleid is.

14.2. Indien de aanbieder in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van hoogsteautobod.nl en/of met hetgeen is opgenomen in artikel 14.1, dan is de aanbieder aansprakelijk voor alle schade die hoogsteautobod.nl daardoor lijdt.

14.3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de aanbieder zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de aanbieder dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij hoogsteautobod.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Laden ...

Laden